अध्यादेश / सूचना

 दिशा क्रमांक 16 / 2015

 दिशा क्रमांक 15 / 2015

  अध्यादेश पुस्तक २००१-०२

  अध्यादेश पुस्तक २००३

  अध्यादेश पुस्तक २००४-०५

  अध्यादेश पुस्तक २००६

  अध्यादेश पुस्तक २००७

  अध्यादेश पुस्तक २००८

  अध्यादेश पुस्तक २००९

  कायदा पुस्तक २०१०

  सर्वोच्च नियामक मंडळ निवडणूक २०१०

  अध्यादेश पुस्तक २०१०

  दिशा क्रमांक १० / २०१०

  अध्यादेश क्रमांक २४ / २०१०

  अध्यादेश क्रमांक २५/२०१०

  दिशा क्रमांक ७/२०११

  दिशा क्रमांक १० / २०११

  दिशा क्रमांक ०४ / २०११

  कायदा क्र १ व २/ २०११ 

  दिशा क्रमांक १५ / २०११ 

समाजकल्याण कॉलेज पे स्केल चा संपादन

  दिशा क्रमांक १ / २०१२

  अध्यादेश क्रमांक १ / २०१२ 

  दिशा क्रमांक  ५ /१९९६

  दिशा क्रमांक २९/ २०१२ 

  अध्यादेश पुस्तिका २०११-१२ 

दिशा क्रमांक १ / २०१३